آذرپیک هنگام ورود به زندان هیچ آسیب چشمی نداشته است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85507179/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA