آزادی بیش از ۸ هزار زندانی جرایم غیرعمد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85417331/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF