آزادی موقت بازیگری که مخاطبان خود را به خشونت دعوت کرده بود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85207085/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF