آزادی ۷۲۷ زندانی غیرعمد در پویش مردمی «همیاری تا رهایی»

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85163106/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B7%DB%B2%DB%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C