آسل ام لیندزی از Dykema Gossett می گوید: چگونه شریک شدم: “روی توسعه مهارت های فنی و تخصص در حوزه کاری خود تمرکز کنید.”