آشتی کنان زیر سایه خورشید + فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85256744/%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85