آغاز به کار نشست دیوان‌های عالی کشورهای بریکس در سوچی روسیه 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85514319/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87