آغاز روند احیای درختان پارک جنگلی چیتگر/صدور سند کاداستر پس از ۶۰ سال

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85516777/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2