آغاز طرح کنترل هوشمند مجرمان سابقه‌دار

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85414980/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1