آغاز پخش فصل دوم «آقای قاضی» +فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85478002/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85