آمادگی ایران برای همکاری در راه اندازی بانک ژنتیک در ترکیه

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85530211/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87