آمریکا: زندانیان از زندان اوین به حبس خانگی منتقل شده اند/ مذاکرات ادامه دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85195357/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA