آمریکا فقط ژست حقوق بشری می‌گیرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85523206/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF