آمریکا همچنان مدعی حمایت از حقوق بشر مردم ایران در آستانه سالگرد ناآرامی‌های ۱۴۰۱

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85202344/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF