آیا برنامه های کاربردی برای certiorari کاهش یافته است؟