آیت الله رئیسی خدوم و خستگی‌ناپذیر بود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85493043/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF