احکام بدوی تتلو صادر شد/شاکی خصوصی ندارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85482218/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF