احکام قلع و قمع صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ لغو شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85187062/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%B9-%D9%88-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84