ادعاها و خبرسازی‌ کذب نازیلا معروفیان/شکایتی در مورد آزار و تعرض در زندان ثبت نشده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85222517/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار