اعلام نظر مسئولان در تایید نامزدها بدون ذکر مسئولیت آنها مجاز است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85518492/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2