افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85208841/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C