افراد پیش از نشر اخبار از اصالت و منبع آن اطمینان داشته باشند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85522475/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF