اقتدار ایران در آزادی حمید نوری منافقین را در بهت فرو برد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85513790/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF