امتناع خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار با هر هدفی که بود، تخلف بود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85266019/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%DB%8C