امضای موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و قطر

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85507083/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86