انتشار نتایج آزمون وکالتِ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85510125/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86