انتقال ۱۱ زندانی ایرانی از کویت به کشور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85167772/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1