انفجار مرگبار در معدن‌ طزره دامغان چهارباره نشود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85219618/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار