اژه‌ای: آمریکا به عنوان حامی اسرائیل باید به جامعه جهانی پاسخ بدهد 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85435512/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE