اژه‌ای: رسیدن به صلح پیش از رسیدگی قضایی رویکرد اصلی ماست

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85201726/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA