اژه‌ای: شرکت در انتخابات را به تاخیر نیندازیم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85522231/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85