اژه‌ای: مردم با آزادی عمل و سلیقه پای صندوق‌ رای می‌آیند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85520588/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF