ایران اجازه تردد تروریست‌ها را در بهشت امن کشورها نخواهد داد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85528969/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF