ایران جزو ۱۰ کشور صادرکننده سند الکترونیکی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85470584/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF