بازداشت زنی که به ائمه اطهار توهین کرده بود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85187800/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF