بازدید رئیس سازمان بازرسی از ستاد ملی خدمات هلال احمر در طرح نوروزی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85426242/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD