بافت مردگان برای استمرار حیات زندگان/بهره‌مندی ۱۴۰ بیمار از هر پیکر

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85398507/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1