برخی تفسیرها از قانون مبارزه با قاچاق مانع تولید است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85417217/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA