بررسی های اواسط سال و PIP ها بهانه ای برای اخراج های آینده ایجاد می کند: دقیقه صبح