برگزاری دادگاه دیوان کیفری در روز قدس: مقامات صهیونیستی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85435450/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8