بی‌توجهی مساله‌دار شهرداری کرمان به مصوبات شورا و کمیسیون‌های قانونی کشور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85252795/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C