بیش از ۳۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کردستان مختومه شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85201336/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF