بی اطلاعی مدیران از قوانین موجب افزایش احکام قضایی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85255553/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA