تأکید دادستان‌های کل کشورهای بریکس بر مبارزه مشترک با پول‌شویی و تروریسم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85514483/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C