تاکید سازمان بازرسی بر بومی‌سازی مرکز کنترل شبکه برق

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85531107/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82