تجدید میثاق رئیس و مسئولان دستگاه قضا با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85514845/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1