“تحلیل توافق” جدید LexisNexis از هوش مصنوعی برای کمک به وکلا در تجزیه و تحلیل و تجدید نظر در بندهای توافق استفاده می کند.