تحویل ۳۸ درخواست استرداد اعضای گروهک‌های تروریستی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85233643/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار