تداوم مداخله جویی آمریکا؛ بایدن مدعی ایستادگی در کنار مردم ایران شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85229358/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار