تقویت جمهوریت ایران با برگزاری انتخابات/ساخت ۳۲ هزار کلاس درس در دولت مردمی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85526843/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3